ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης


Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Στο πλαίσιο του Μέτρου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» (ΤΠΑ) οι φορείς καλούνται να υλοποιήσουν σχέδια ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, που σκοπό έχουν τη τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και αύξησης της απασχόλησης.

Στοχεύουν

 1. στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού περιοχών με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα, τομέων της οικονομίας με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης και
 2. στην προώθηση στην απασχόληση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό.

Ενσωματώνουν βασικές αρχές, που χαρακτηρίζουν τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, όπως:

 • της ολοκληρωμένης προσέγγισης
 • της κοινωνικής οικονομίας
 • της τοπικής διάστασης
 • της εταιρικότητας
 • της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή

Αφορούν

 • ανέργους ή υποαπασχολούμενους, σε οικονομικά ή και κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές
 • ανέργους ή υποαπασχολούμενους, σε τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης και
 • ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, σε τοπική κλίματα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Οι περιοχές παρέμβασης των ΤΠΑ είναι περιοχές:

 • με υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης
 • παρουσιάζουν χαρακτηριστικά υποβάθμισης (π.χ. υψηλό επίπεδο φτώχιας, υψηλή εγκληματικότητα, σχολική διαρροή, κοινωνικές συγκρούσεις, έλλειψη βασικών υποδομών κλπ)
 • έχουν κλάδους που παρουσιάζουν προβλήματα απασχόλησης (όπως φθίνουσα απασχόληση, υψηλό αριθμό επιχειρήσεων που κλείνουν κ.α.)
 • έχουν υψηλό ποσοστό ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (άτομα με ειδικές ανάγκες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αποφυλακισμένους, ανήλικους παραβάτες, ειδικές πολιτισμικές ομάδες, πρώην χρήστες ή σε διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί, άλλες ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό ή αποκλεισμό από την αγορά εργασίας κλπ).

Το Μέτρο χρηματοδοτεί δράσεις που χωρίζονται σε τρεις (3) ομάδες:

 1. την Υποχρεωτική, που είναι η Συμβουλευτική , στο πλαίσιο της οποίας περιέχονται και οι δράσεις Δημοσιότητας / Ευαισθητοποίησης / Δικτύωσης,
 2. τις Βασικές που περιλαμβάνουν την Προώθηση στην Απασχόληση, δηλαδή την επιδότηση της απασχόλησης, την επιδότηση της αυτοαπασχόλησης και την επιδότηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας καθώς και την επιδότηση νέων μορφών απασχόλησης
 3. τις Επικουρικές που περιλαμβάνουν την Κατάρτιση, την Προκατάρτιση και τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες.

Κάθε Ολοκληρωμένη Παρέμβαση περιλαμβάνει υποχρεωτικά δράσεις Συμβουλευτικής και μία (1) τουλάχιστον Βασική δράση. Έτσι, κάθε ολοκληρωμένη παρέμβαση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο δράσεις, ανάλογα με τις τοπικές προτεραιότητες και με βασικό γνώμονα την ολοκληρωμένη προσέγγιση και τον βιώσιμο χαρακτήρα της παρέμβασης.

Τέλος, σε ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης μπορεί να περιλαμβάνονται και δράσεις, που εντάσσονται στα Μέτρα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των ΠΕΠ και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφού θα προβλέπονται σε Κοινές Αποφάσεις Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομίας & Οικονομικών και άλλων συναρμόδιων σε κάθε περίπτωση Υπουργών. Ευνόητο είναι ότι για τις εν λόγω δράσεις θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους στο σχετικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης.

Οι δράσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση οι οποίοι είναι: η βελτίωση της Απασχολησιμότητας, της Επιχειρηματικότητας, της Προσαρμοστικότητας και η Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε έναν τουλάχιστον από τους τέσσερις πυλώνες. Επίσης, οι δράσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τυποποιημένες και επιλέξιμες κατηγορίες πράξεων του Ε.Κ.Τ.