ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
Αρχική > Η Εταιρεία > Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις


Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις

ΟΡΙΣΜΟΣ

Οι "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις" αποτελούν ένα συνδυασμό Δράσεων οι οποίες απευθύνονται σε άτομα για τα οποία, λόγω θέσης (π.χ. Ατομα με Αναπηρίες), ηλικίας, τόπου διαμονής, χρόνου ανεργίας, πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ή άλλων παρεμφερών παραμέτρων, απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού που τα χαρακτηρίζει.

Μια παρέμβαση είναι "ολοκληρωμένη" όταν όλες οι πολιτικές που την διέπουν εντάσσονται στα πλαίσια μιας ενιαίας στρατηγικής, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Με αυτήν την έννοια, η κάθε επί μέρους δράση πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες. Συγχρόνως, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαστάσεις -περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές- που χαρακτηρίζουν την περιοχή παρέμβασης και προσδιορίζουν τις αναπτυξιακές της ανάγκες.
Οι επιμέρους δράσεις εντάσσονται σε συνολικό Σχέδιο για μία συγκεκριμένη περιοχή ή/και ομάδα στόχο ή/και τομέα της οικονομίας, το οποίο υλοποιείται από ομάδα φορέων οι οποίοι απαρτίζουν την εταιρική σχέση του κάθε Σχεδίου.

Τέλος, ορισμένες από τις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις, συγχρηματοδοτούνται - πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) - από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠ-Ε).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί συγκεκριμένα Μέτρα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων:

(α) στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

 • Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης.
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης - ΕΚΤ (συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ).
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την Ανάπτυξης Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών - ΕΚΤ: (συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΓΤΠ-Ε).

(β) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας.
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών.

Τέλος, τύπους Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων περιλαμβάνουν οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται εκτός Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης:

 • Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL που χρηματοδοτεί καινοτόμες δράσεις στην απασχόληση, βασίζεται στις βασικές αρχές της τοπικής ανάπτυξης και υλοποιείται μέσω τομεακών ή γεωγραφικών εταιρικών σχημάτων.
 • Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN η οποία προωθεί την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων και των συνοικιών που αντιμετωπίζουν κρίση, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
 • Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, η οποία προωθεί την ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και συνεργασίας ομάδων τοπικής δράσης.

Οι δράσεις που κυρίως χρηματοδοτούνται στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων είναι:

 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ).
 • Η προώθηση στην Απασχόληση (επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, η επιδότηση ανέργων για την δημιουργία δικής τους επιχείρησης, η επιδότηση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - STAGE, κλπ).
 • Η προκατάρτιση (εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας).
 • Η κατάρτιση.
 • Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες.
 • Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δομές Φύλαξης Παιδιών και Βρεφών, Μονάδες παροχής βοήθειας σε ηλικιωμένα άτομα).
 • Η λειτουργία Ιατροκοινωνικών Κέντρων για τους τσιγγάνους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ανάλογα με το Μέτρο και την περιοχή παρέμβασης, από τις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις μπορούν να ωφεληθούν οι παρακάτω κατηγορίες ατόμων:

 • Ανεργοι και υποαπασχολούμενοι
 • Ανεργες Γυναίκες
 • Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως :
  • άτομα με αναπηρίες (άτομα με νοητική υστέρηση, με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων, με βαριές κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες, με προβλήματα αισθητηρίων οργάνων)
  • άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων
  • παλιννοστούντες
  • πρόσφυγες
  • μετανάστες και παλιννοστούντες
  • φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
  • ανήλικοι παραβάτες
  • ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι-Πομάκοι)
  • ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
  • μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
  • άνεργοι άνω των 55 ετών
  • λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας
  • πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης
  • οροθετικοί
  • λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

Όλοι οι άνεργοι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να έχουν περάσει τη διαδικασία Εξατομικευμένης Προσέγγισης μέσω των ΚΠΑ ή των δημοσίων Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Στις παραπάνω κατηγορίες ατόμων, προστίθενται οι εξής:

Για το Μέτρο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Αστικής Ανάπτυξης - ΕΚΤ στα ΠΕΠ:

 • Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι κάτοικοι υποβαθμισμένων περιοχών η εργάζονται σε τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.
 • Αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι είναι κάτοικοι υποβαθμισμένων περιοχών η εργάζονται σε τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Για το Μέτρο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών - ΕΚΤ στα ΠΕΠ:

 • Εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι κάτοικοι των περιοχών που έχουν ορισθεί.
 • Αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είναι κάτοικοι των περιοχών που έχουν ορισθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τα Μέτρα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων:

 • Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
 • στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων