ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
  
Εγγραφείτε στο NewsLetter για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα μας στο e-mail σας.Πατήστε εδώ για την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφο- ριών Εύρεσης Εργα- σίας.Πατήστε εδώ για το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Απασχόλησης.Πατήστε εδώ για τη Διαδικτυακή Αγορά eMarket Place.Πατήστε εδώ για το On-line Εκπαιδευτικό Εργαλείο.Πατήστε εδώ για τις Τ.Π.Α. στην Στερεά Ελλάδα.Ο παρών ιστοχώρος χρηματοδοτήθηκε από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006 στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση για τις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στη Φθιώτιδα. Το πρόγραμμα συγχρηματο- δοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

 
  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
Αρχική > Η Εταιρεία > Δημοσιότητα


Δημοσιότητα

Η πληροφόρηση και δημοσιότητα για τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006, αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση των δημοσίων αρχών και των φορέων, που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών.

Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα, που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2000-2006, με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/00 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που αναλαμβάνουν τα κράτη – μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε., στο πλαίσιο του ρόλου της, είναι επιφορτισμένη με την οριζόντια προβολή και δημοσιότητα των παρεμβάσεων των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στη Φθιώτιδα, κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006.

Η υποχρέωση αυτή αποσκοπεί στην πληρέστερη, έγκυρη και αποτελεσματική ενημέρωση τόσο ειδικών ομάδων ενδιαφερομένων, όσο και της κοινής γνώμης, ώστε να γίνουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο γνωστές:

(α) Οι παρεμβάσεις, που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Στ.Ελλάδας στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006
(β) Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που δημιουργούν οι παρεμβάσεις αυτές
(γ) Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των παρεμβάσεων αυτών όσον αφορά:

 • Στην πρόληψη της αντιμετώπισης της ανεργίας.
 • Την προώθηση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 • Τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Οι πόροι για τις δράσεις αυτές, που αναλαμβάνονται από την εταιρεία, διατίθενται από το ΠΕΠ Στ.Ελλάδας 2000-2006 και ειδικότερα από το Μέτρο 5.3 "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης" στο οποίο η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. είναι τελικός δικαιούχος. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι το 2007.

Στο πλαίσιο της άσκησης της αρμοδιότητας της αυτής, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σχεδιασμό δράσεων επικοινωνίας για την οριζόντια προβολή και δημοσιότητα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, στη Φθιώτιδα, ο οποίος είναι προσανατολισμένος στους παρακάτω άξονες:

(α) Στις θεματικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΚΠΣ 2000-2006,δηλαδή:

 1. Ισότητα των φύλων
 2. Τοπική Ανάπτυξη
 3. Κοινωνική διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας
 4. Κοινωνική Ενσωμάτωση
 5. Δια βίου Μάθηση
 6. Περιβάλλον
 7. Πολιτισμός

(β) Τις κατηγορίες παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη Φθιώτιδα, δηλαδή:

 1. Εκπαίδευση
 2. Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
 3. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 4. Απασχόληση
 5. Επιχειρηματικότητα
 6. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 7. Κοινωνικές Υπηρεσίες
 8. Έρευνα
 9. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις
 10. Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal
 11. Καινοτόμες δράσεις άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1784/99

(γ) Στις ομάδες πληθυσμού, που είναι ευαίσθητες στους τομείς παρέμβασης του ΕΚΤ, καθώς και στο κοινωνικό σύνολο εν γένει. Το κοινό στόχος, αναλόγως των της εμπλοκής του στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, κατηγοριοποιείται σε 4 επίπεδα:

 1. ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού κλπ
 2. Κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, ΜΚΟ, δομές συμβουλευτικής & προσανατολισμού κλπ
 3. Δυνητικά ωφελούμενοι πολίτες (άνεργοι, εργαζόμενοι, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, αυτοαπασχολούμενοι, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές)
 4. Κοινή γνώμη

(δ) Στα στοιχεία, με τα οποία καταχωρούνται και παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2000-2006, ώστε να είναι ομοιογενή για το σύνολο του Νομού Φθιώτιδας και από την οπτική του ωφελούμενου. Ήδη είναι σε φάση επεξεργασίας, και με την ολοκλήρωση τους θα δημοσιοποιηθούν στις ενδιαφερόμενες ομάδες πληθυσμού, τα στοιχεία για:

 1. Τις ευκαιρίες που δίνονται στον πολίτη της Φθιώτιδας από τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ στο ΚΠΣ 2000-2006.
 2. Τους δείκτες, με τους οποίους καταχωρούνται και αποτιμώνται οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για την προβολή του ΕΚΤ (δείκτες εκροών) στην περιοχή.

Η οριζόντια προβολή και δημοσιότητα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ αποτελεί αρμοδιότητα της Ομάδας Δημοσιότητας της εταιρείας.